Misjon

 Vi tror fortsatt Jesu egen «misjonsbefaling» slik den står i Matteus 28.19 gjelder for oss som kirke, menighet og enkeltpersoner. Derfor har misjon en sentral plass i menighetens virksomhet. Dette kommer til uttrykk gjennom informasjon fra menighetens misjonskontakt, gjennom forbønn i forskjellige sammenhenger, og gjennom arbeidet i Misjonsringen i menigheten.

FRIKIRKENS ISRAELS- OG YTREMISJON
Som menighet innen Den Evangelisk Lutherske Frikirke deltar vi i første rekke i det felles misjonsarbeidet som drives gjennom Frikirkens Israels- og Ytremisjon med satsing overfor folkegrupper som ikke har hørt evangeliet. Vårt arbeid er mest rettet mot evangelisering og langsiktig menighetsbyggende arbeid. Målet er å fremme Guds rike ved å danne selvstendige menigheter som vokser. Sammen med våre partnere bidrar vi også med å forbedre levevilkår gjennom diakonalt arbeid og bistandsprosjekter.
     I 2018 har Frikirken ni egne utsendinger; fem av dem i Japan og fire på flere steder i Midtøsten. Alle er i det såkalte 10-40-vinduet (se illustrasjonskart). I tillegg støtter vi arbeid i Kina, Etiopia og Taiwan.
    Les mer om Frikirkens Israels- og Ytremisjon her: www.misjon.frikirken.no. Her får du også tilgang til oppdatert bønneliste eller du kan bestille eller selv skrive ut den halvårlige bønnefolderen.

VÅRT BØNNEANSVAR
    Vår menighet har et spesielt kontakt- og bønneansvar for noen av Frikirkens misjonærer og andre utsendinger og ansatte i virksomheter som har en særlig tilknytning til menigheten. Vi har også et spesiell ansvar overfor ungdommer fra menigheten som tidvis er ute i misjonstjeneste.
    Les mer om vårt bønneansvar her.

MENIGHETENS MISJONSKONTAKT
Karin-Ann Grøtterød
Liane Ringvei 102, 4638 Kristiansand, tlf 45010549, epost: k-agroet(a)online.no      (a)=@